Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace > Informace o střetu zájmů dle z. č. 159/2006

Informace o střetu zájmů z. č. 159/2006

Oznámení veřejných funkcionářů jsou vkládána od 1. 9. 2017 do Centrálního registrů oznámení. 

Centrální registr oznámení

 Centrální registr oznámení

Centrální registr oznámení obsahuje úplnou evidenci všech veřejných funkcionářů podle § 2 zákona o střetu zájmů s oznamovací povinností. 

Centrální registr oznámení obsahuje také úplnou evidenci všech oznámení podaných veřejnými funkcionáři podle § 9 až § 11 a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů od 1. 9. 2017.

 

Nahlížení do centrálního registru

Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném tímto zákonem do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 je možné nahlížet na základě žádosti u Ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti udělí žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo.

Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití.

 

 

Žádost lze podat

  • písemně na Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor střetu zájmů a boje proti korupci, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2;
  • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, tedy na e-mail posta@msp.justice.cz zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 267/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (je-li žádost podávána ve vztahu k veřejným funkcionářům dle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů, uznávaný elektronický podpis není třeba připojovat), nebo
  • doručením přes datovou schránku – kq4aawz.

Obsah žádosti o nahlížení do centrálního registru podle§ 2 odst. 2

  • fyzická osoba:

jméno, popřípadě jména, příjmení,

datum narození,

trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele

  •  právnická osoba:

obchodní firma nebo název,

identifikační číslo osoby

sídlo,

údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby.

Dále musí obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Součástí žádosti má být i důvod (právní zájem), kterým je nahlédnutí na oznámení veřejných funkcionářů odůvodněno, resp. účel dalšího využití těchto osobních údajů (dle zákona o ochraně osobních údajů).