Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie > Ze starých kronik

Ze starých kronik

Patříme mezi několik málo obcí, které se mohou pochlubit obecní kronikou. Ta je vedena od roku 1934 až do současné doby. Společně s kronikou školní, která je ještě starší než obecní, jsou na základě zákona uloženy ve Státním archivu v Jindřichově Hradci.

Z významných záznamů kronik v posledním století: 
roku 1909 dne 7. března se přistěhoval ... nový farář Jan Vacek, narozen 12. 11. 1866, ... Byl činný v duchovní správě i ve veřejném životě. Dne 28. 2. 1909 byl zvolen poslancem sněmu království českého. Za jeho přispění došlo k mnohému zvelebení kostela.

roku 1911 dne 1. září dosazen na zdejší faru osobní kaplan Václav Vitoušek, nebol farář Jan Vacek byl zvolen 11. 6. 1911 říšským poslancem...

roku 1914 na sv. Annu dne 26. července 1914 byla nařízena všeobecná mobilizace. Nastala I. světová válka.
Na podzim přicházejí první polští uprchlíci. V radouňské farnosti jich bylo ubytováno asi 50. Odešli 13. 2. 1915.

roku 1915 po dobu I. světové války nebyla svolávána říšská rada a farář Jan Vacek, říšský poslanec nikam nejezdil, proto nebylo třeba ve farnosti osobního kaplana. ... Farář a osobní děkan Jan Vacek působil v Kostelní Radouni do roku 1923 a byl dne 1. 4. 1923 jmenován proboštem a městským vikářem v Jindřichově Hradci. Zemřel dne 18. 12. 1929 v Jindřichově Hradci ve věku 63 let.

V září roku 1915 bylo dopraveno do Kostelní a Okrouhlé Radouně asi 60 italských uprchlíků. Dne 9. 2. 1919 se vrátili zpět do své vlasti. Tři z nich zde zemřeli a tři se narodili.

V období 1. světové války došlo jako všude jinde k velmi sporým záznamům o tehdejší době. Tato válka si vyžádala oběti i mezi občany Kostelní Radouně. Poválečné období bylo charakterizováno především chudobou státu, později pak začínajícím rozvojem osad a měst.
Jinak tomu nebylo ani u nás v Kostelní Radouni, kde byl již v roce 1909 . založen pro úspory a výpůjčky zdejšího lidu Spořitelní a záložní spolek - Kampelička. Důležitým mezníkem v životě obce lze nazvat rok 1920, kdy podle zákona o dlouhodobých nájmech pozemků měli nájemci farních pozemků právo koupit si tyto pozemky za předválečnou cenu. V naší obci bylo zákona využito a zakoupeno od fary přibližně 7 ha půdy.

V roce 1921 se konalo všeobecné sčítání lidu. Naše obec měla celkem. 519 obyvatel, z toho 259 mužů a 260 žen. Obytných domů bylo 80.

V roce 1928 byla zřízena první přijímací stanice na elektrickou baterii u obchodníka E. Kopřivy. 0 rok později bylo do obce zavedeno elektrické vedení. Elektřina byla zavedena téměř do všech stavení.

Z kronik vybíráme několik dalších zajímavostí z této doby. 
roku 1934 v neděli dne 6. května se strhla nad zdejší krajinou bouřka s krupobitím. Velký příval vody bral s sebou vše, co bylo
v cestě. Voda se rozlila po celé návsi ve velkou řeku. Lidé, kteří nestačili utéci ze svých příbytků vylezli na půdy obydlí. Kostelníkova chalupa číslo 52 se ocitla celá jeden metr ve vodě. Vše bylo ponecháno na pospas zuřivému živlu. Rybník přetékal přes hráz. Značné škody utrpěl mlýn a chalupy u Zavadilů a Sehnalů.

roku 1939 teprve v polovině ledna byla upřesněna hranice mezi Kostelní a Německou Radouní a bylo vyhověno žádosti tří majitelů domů z Německé Radouně čp. 126, 127 a 133 o začlenění do obce Kostelní Radouň.

V období 2. světové války došlo k zabavení kronik, které byly navráceny až v roce 1947. Záznamy z tohoto období byly povětšinou dopisovány až po válce, proto dochované zprávy lze brát pouze jako orientační.

Období po 2. světové válce

Poválečné období od roku 1945 se vyznačovalo jako v celém tehdejším Československu snahou o budování nové společností. I v naší obci začínají vznikat snahy o změnu života a řízení obce. Toto období je charakteristické zvýšenou aktivitou občanů a zájmem o budování nového státu. I naše obec se pomalu začíná probouzet k činorodé práci.

Již v květnu 1945 vznikl národní výbor, nejnižší orgán státní správy. Zvolení zástupci byli členové těchto politických stran: komunistická strana, sociální demokraté, živnostníci a zemědělci, které v obci působily. Po únoru 1948, kdy veškerou moc ve státě převzala tehdejší KSČ, se začínají i v Kostelní Radouni důsledně prosazovat zájmy této politické strany. Tato doba měla určité charakteristické rysy, které se promítly do života občanů. Bylo to především zakládání družstev a řízení místních národních výborů.

Po válce u nás vzniklo několik družstev různých typů, která se záhy rozpadla. První družstvo takzvaného prvního typu vzniklo v roce 1949 a mělo celkem 21 členů. Zesíleným tlakem ze strany komunistického státu dochází především na začátku padesátých let k dalšímu rozšiřování družstev, a to připojováním dalších soukromých zemědělců. V této době obhospodařovalo družstvo 92 ha půdy. Již v roce 1949 se započalo se stavbou drůbežárny. Společné hospodářství kladlo zvýšené nároky na organizací práce, a proto dochází k rekonstrukci větších hospodářských stavení pro chov zvířat, která byla později postupně sváděna do společných stájí. Byly zakoupeny první mechanizační prostředky. V roce 1958 se započalo se stavbou nového kravína, následně skladů a dalších hospodářských budov. Družstvo v období sedmdesátých let dosahovalo velmi dobrých výsledků a na nátlak okresních orgánů a v souladu s tehdejším řízením zemědělství bylo v roce 1973 družstvo sloučeno s JZD Dolní Radouní. Společně hospodařily do roku 1975. Poté bylo JZD opět rozděleno a K. Radouň přičleněna k JZD Horní Radouň Tento stav trvá dodnes. V současné době zaměstnává 31 lidí z naší obce a celková výměra je 362 ha.

Místní národní výbor začal spravovat obec v poválečných letech. V této době došlo k opravě veřejných cest a veřejného osvětlení.

V roce 1948 byla dokončena silnice do Nové Včelnice, která byla započata již v roce 1930. Významným prvkem v životě vesnice bylo zřízení autobusové dopravy v roce 1949 do Jindřichova Hradce a zpět. Dále byl v tomto období zřízen rozhlas, postaveny první lávky a most přes potok, bylo započato s regulací potoka. Počátkem šedesátých let došlo k opravě okresní silnice a později k vyasfaltování cest i uvnitř obce.
Významnou akcí bylo budování vodovodu zemědělským družstvem v roce 1964. Byla provedena úprava studánek a kladení potrubí hlavního řádu ke vsi. V následujícím roce se začal budovat vodovod pro obec. Pro zajištění dostatečného množství pitné vody byly upraveny a napojeny další studánky. Začátkem šedesátých let se začíná zvyšovat životní úroveň v obci, dochází k modernizaci bytů k výstavbě nových domků a bytovek. V roce 1975 byla postavena nová prodejna, která byla předána Jednotě. Státní politikou řízení obcí došlo v roce 1980 ke sloučení Kostelní Radouně s tehdejším MNV Horní Radouň.

Tento stav trval až do roku 1990, kdy byl v obci zřízen samostatný národní výbor. Přijetím zákona o obcích a následných volbách koncem roku 1990 dochází k zásadním změnám v řízení obcí.

V současné době řídí obec sedmičlenné obecní zastupitelstvo v čele se starostou obce. Nové vedení si stanovilo plán budoucího rozvoje obce a jeho priority. I přes různé přetrvávající problémy je plán plněn a od roku 1990 bylo v naší obci provedeno asfaltování obecních cest, výstavba transformátoru, což umožnilo občanům zavést elektrické topení, provádí se odvoz domovního odpadu, byla provedena oprava rozhlasu a veřejného osvětlení.

Nejvýznamnější stavbou současnosti se stala realizace čističky odpadních vod a kanalizačního sběrače.