Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace > Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů § 5, odst. 1 a 2, dle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanovuje strukturu zveřejňovaných informací.

 

1. Oficiální název

Obec Kostelní Radouň

2. Důvod a způsob založení

Obec Kostelní Radouň (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra.  

Nadřízeným správním orgánem je v přenesené působnosti, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, Krajský úřad Jihočeského kraje

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Kostelní Radouň
  Kostelní Radouň 49
  378 42 Nová Včelnice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Kostelní Radouň
  Kostelní Radouň 49
  378 42 Nová Včelnice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí 8:00 - 11:30

  středa 8:00 - 11:30, 13:00 - 14:30

  pátek 10:00 - 15:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  OÚ, hospodářka: +420 727 913 355
  starosta: +420 704 061 331
  místostarostka: +420 605 937 380

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.kostelniradoun.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Kostelní Radouň
  Kostelní Radouň 49
  378 42 Nová Včelnice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresa:

  ou@kostelniradoun.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  52mb5rq

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2601318101/2010

variabilní symbol = číslo popisné

poplatek za odpady - specifický symbol 1

vodné, stočné - specifický symbol 2

poplatek za psa - specifický symbol 3

nájem z hrobu - variabilní symbol = číslo hrobu

6. IČO

00477028

7. DIČ

CZ00477028 Obec je plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  a) Materiál:
  - černobílá listina A4 - 2 Kč*
  - barevná listina A4 - 4 Kč*
  - CD-ROM - 12 Kč
  b) Poštovní služby:
  - dle platného ceníku České pošty
  c) Hodinová sazba za mimořádně rozsáhlé a složité vyhledávání informací:
  - 200 Kč za každou započatou hodinu
  * Při oboustranném tisku nebo větších formátech se náklady násobí.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebyla dosud vydána

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

 • Obec nedisponuje vzorem licenční smlouvy
 • 13.2 Výhradní licence

 • Obec žádné výhradní licence neposkytuje

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Popis úkonů orgánu veřejné moci

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, GDPR