Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Nejdůležitější používáné předpisy

Nejdůležitější používané předpisy, zákony

Zákon Popis
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání
Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu
Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném aj. vzdělávání
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon)
Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
Zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)
Nařízení č. 2016/679 (EU) o ochraně osobních údajů
Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
Zákon č 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech